#ابعاد ساک دستینوع پارچهنوع دستهقیمت تکی (تومان)
130×25 سانتیمتر (عطف 7 سانتیمتر)قلمکاربندی10000
235×30 سانتیمتر (عطف 12 سانتیمتر)ترمهبندی12000
145×35 سانتیمتر(عطف 12 سانتیمتر)قلمکاربندی11900
242×40 سانتیمتر(عطف 12 سانتیمتر)قلمکارچوبی14100
342×40 سانتیمتر(عطف 12 سانتیمتر)ترمهچوبی14600
450×50 سانتیمتر (عطف 12 سانتیمتر)قلمکاربندی19500
560×60 سانتیمتر (عطف 16 سانتیمتر)قلمکارچوبی27500