#کمتر از پنجاه هزار تومانبین پنجاه هزار تا صد هزار تومانبالای صد هزار تومان
1ساعت خورشیدی خاتم کاری 32 سانتیمتریساعت خورشیدی خاتم کاری 36 سانتیمتریساعت مینا با قاب خاتم 18×24 سانتیمتری
2ساعت خورشیدی خاتم کاری 42 سانتیمتریساعت خاتم کاری 48 سانتیمتری با صفحه میناکاری
3ساعت مربعی خاتم کاری 35 سانتیمتریساعت تمام خاتم 42 سانتیمتری
4ساعت مربعی خاتم کاری 40 سانتیمتری
5