#ابعاد ساک دستینوع پارچهنوع دسته
130×25 سانتیمتر (عطف 7 سانتیمتر)قلمکاربندی
235×30 سانتیمتر (عطف 12 سانتیمتر)ترمهبندی
145×35 سانتیمتر(عطف 12 سانتیمتر)قلمکاربندی
242×40 سانتیمتر(عطف 12 سانتیمتر)قلمکارچوبی
342×40 سانتیمتر(عطف 12 سانتیمتر)ترمهچوبی
450×50 سانتیمتر (عطف 12 سانتیمتر)قلمکاربندی
560×60 سانتیمتر (عطف 16 سانتیمتر)قلمکارچوبی